مـــاه فرو ماند از جمــــــال محمدسرو نباشد به اعتـــــدال محمد                     قدر فلک را کمال و منزلتى نیستدر نظر قدر بــــــا ... ادامه مطلب
/ 24 نظر / 15 بازدید
خرداد 91
3 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
2 پست
شهریور 90
3 پست